Stanowisko PFSRM w sprawie projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów.

W odpowiedzi na pismo Ministra Sprawiedliwości GPM-002-1/11/12, dotyczącego wyrażenia opinii o projekcie ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, Prezydent PFSRM Krzysztof Urbańczyk w piśmie z 4.4.2012 r. skierowanym do Szefa Gabinetu Politycznego Ministra Sprawiedliwości – Piotra Dardzińskiego, przedstawił stanowisko Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. W piśmie tym czytamy:

1. art. 8 pkt 2 ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, zmienia art. 178 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), który otrzymuje brzmienie: „1. Rzeczoznawca majątkowy niewypełniający obowiązków, o których mowa w art. 158 i art. 175 ust. 1 i 3–4, podlega odpowiedzialności zawodowej” Konsekwencją tego zapisu jest brak odpowiedzialności zawodowej za nie wypełnianie obowiązku ustawicznego kształcenia, o których stanowi art. 175 ust. 2 cytowanej wcześniej ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jako Federacja jesteśmy absolutnie przeciwni zarówno takim zmianom, jak również za pozostawieniem art. 178 w jego dotychczasowym brzmieniu. Wskazujemy na absolutny brak konsekwencji w działaniu ustawodawczym, gdyż z jednej strony nakłada się na rzeczoznawców majątkowych, słuszny obowiązek ustawicznego kształcenia, a z drugiej strony eliminuje się konsekwencje jego nie przestrzegania. Doprowadzi to do obniżenia wiedzy, a w konsekwencji obniżenia jakości usług wykonywanych przez rzeczoznawców majątkowych.

2. art. 8 pkt 3 – 21 ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, to zmiany w przepisach dotyczących zawodów zarządcy nieruchomości oraz pośredników w obrocie nieruchomościami. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych sprzeciwia się takim zapisom, takim regulacjom. Zapisy te doprowadzają do sytuacji, że prawo wykonywania tych zawodów uzyskają osoby, które nie będą dysponowały żadną, nawet elementarną wiedzą w tym zakresie. Wiedza o nieruchomościach to wiedza interdyscyplinarna i umożliwienie wykonywania tych zawodów ludziom absolutnie do tego nieprzegotowanym oceniamy jako decyzje pochopną i nie do końca przemyślaną. Konsekwencją takich zapisów, mogą być straty nie tylko majątkowe, ale i te ludzkie, nieodwracalne, których nie zrekompensuje żadna polisa ubezpieczeniowa. Przecież w miejsce obecnych wymogów posiadania wyższego wykształcenia oraz studiów podyplomowych, nie wpisano wymogu posiadania nawet podstawowego wykształcenia. To błąd wymagający natychmiastowej korekty.

3. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych stoi na stanowisku, że zapisy ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów stoją w sprzeczności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Niekonstytucyjność tych zapisów polega na pozbawieniu obywateli możliwości uzyskania licencji zarządcy nieruchomości czy pośrednika w obrocie nieruchomościami. Ustawa ta dokona podziału społeczeństwa na to, które mogło uzyskać takie licencje i to których tego prawa pozbawiono. Należy brać pod uwagę interes społeczny, pamiętać o tysiącach ludzi, którzy rozpoczęli już np. studia podyplomowe czy praktyki z zakresu zarządzania czy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, przeznaczyli na zdobycie licencji zawodowych wiele tysięcy złotych, a teraz zapisy ustawy ich prawa do uzyskania licencji pozbawią.

Stoimy na stanowisku, że zapisy te są nie do końca przemyślane, a przyczynę upatrujemy w fakcie braku jakichkolwiek konsultacji społecznych ze środowiskami zawodowymi. Wyrażamy nadzieję, że obecna faza konsultacji społecznych ze środowiskami zawodowymi doprowadzi do zmiany ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów dla dobra społeczeństwa.

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych deklaruje jak najszerzej rozumianą pomoc we wszystkich działaniach, zarówno konsultacyjnych jak i legislacyjnych.

Tekst pochodzi z numeru: Maj 2012 miesięcznika „NIERUCHOMOŚCI C.H. BECK”

Krzysztof Urbańczyk - Prezydent PFSRM