Stanowisko Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w sprawie projektu z dnia 1 marca 2013 roku ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja Podatkowa.

Polska Federacja Rynku Nieruchomościami wyraża zaniepokojenie zapisami w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja Podatkowa (projekt z dnia 1 marca 2013 roku). Zgodnie z informacją zawartą w uzasadnieniu do projektu ustawy przesłanką ustawodawcy przy projektowaniu zmian jest minimalizowanie zjawiska nadużyć w podatku od towarów i usług na terytorium Polski, szczególnie w obrocie niektórymi towarami.

Zdaniem Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości proponowane rozwiązania prawne w projekcie ustawy w zakresie przeciwdziałania przestępczości rodzą duże wątpliwości. Uważamy, że mechanizm zgodnie, z którym nabywca ma odpowiadać na równi ze zbywcą towaru za jego zobowiązania podatkowe jest całkowicie nie do przyjęcia. Nie istnieje praktyczna możliwość weryfikacji przez nabywcę poprawności rozliczenia podatkowego dokonywanego przez sprzedawcę towaru. Brakuje również podstaw prawnych do tego, aby zobowiązywać nabywcę do sprawdzenia powyższego rozliczenia, kontrola w tym zakresie może być dokonywana przez organy podatkowe.

Proponowane zapisy, które uzależniają odpowiedzialność nabywcy za zobowiązania podatkowe sprzedawcy są nieprecyzyjne i w praktyce mogą rodzić dużą przestrzeń uznaniową dla organów podatkowych. Naszym zdaniem nie jest możliwe przedstawienie dowodów, z których wynika, iż nabywca posiadał wiedzę lub nie na temat rozliczeń podatkowych zbywcy, a zgodnie z projektowanymi zmianami mogą być sytuacje, w których nabywca będzie musiał się wykazać takimi dowodami.

Uważamy, że wprowadzanie wobec odbiorców "odpowiedzialności zbiorowej" przez skarb państwa z tytułu nieopłaconego podatku VAT przez zbywcę jest nieuzasadnione a rozciągnięcie odpowiedzialności jest naszym zdaniem nadużyciem władzy przez państwo.

 (źródło:  newsletter@pfrn.com.pl)