Wyszukiwarka

Dokumenty

          Zawarcie umowy kupna-sprzedaży wymaga dostarczenia szeregu dokumentów. Oprócz nich notariusz/pośrednik zażąda (każdy we właściwym zakresie) dodatkowych danych od obu stron transakcji, tj.: dowodu osobistego lub paszportu, imion rodziców, danych o stanie cywilnym, nr NIP i adresu zamieszkania. Poniżej wykaz podstawowych dokumentów/danych (katalog otwarty).

Przy sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (działki).

 • dokument-podstawa jej nabycia: akt notarialny, umowa sprzedaży, postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny lub inny właściwy,
 • odpis z księgi wieczystej,
 • mapa zasadnicza działki
 • wypis z ewidencji gruntów,
 • w przypadku użytkowania wieczystego  -  umowa oddania działki w użytkowanie wieczyste,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • jeżeli na działce rozpoczęto budowę, dodatkowo będą potrzebne:
 1. pozwolenie na budowę,
 2. dziennik budowy,
 3. projekt budynku,
 4. odbiory częściowe robót
 • jeżeli jeden ze współmałżonków dokonuje nabycia z/do majątku osobistego – współmałżonek powinien to potwierdzić przed notariuszem,
 • pełnomocnictwo do podpisania umowy pośrednictwa w razie nieobecności współwłaścicieli.

 

Przy sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem.

 • podstawa nabycia tj. akt notarialny, umowa sprzedaży, postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny, umowa oddania gruntu w użytkowanie wieczyste lub inny właściwy,
 • odpis z księgi wieczystej,
 • wypis z ewidencji gruntów i budynków,
 • mapa zasadnicza,
 • dane dot. budynku jak np. rzuty pomieszczeń, powierzchnia użytkowa, kubatura,
 • pełnomocnictwo do podpisania umowy pośrednictwa w razie nieobecności współwłaścicieli,
 • jeżeli jeden ze współmałżonków dokonuje nabycia z/do majątku osobistego – współmałżonek powinien to potwierdzić przed notariuszem,
 • w przypadku budynku w budowie   -   jak przy sprzedaży działki z rozpoczętą budową.
 • świadectwo certyfikacji energetycznej.

Przy sprzedaży obiektu użytkowego i lokalu użytkowego.

 • analogicznie jak w przypadku zbycia nieruchomości zabudowanej innym budynkiem (budynkiem w budowie), a jeżeli właścicielem jest spółka z o.o, to dodatkowo:
 1. odpis z KRS,
 2. uchwała zgromadzenia wspólników o zbyciu nieruchomości.

Przy sprzedaży nieruchomości lokalowej (lokal mieszkalny)

 • akt notarialny nabycia lub inna podstawa tj. postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny, umowa w formie aktu notarialnego ustanawiająca odrębną własność lokalu, inna właściwa,
 • odpis z księgi wieczystej,
 • w przypadku braku aktu notarialnego   -   nr księgi wieczystej całej nieruchomości tj. działki oraz części wspólnych budynku,
 • rzut lokalu (może być odręczny),
 • pełnomocnictwo do podpisania umowy pośrednictwa w razie nieobecności współwłaścicieli,
 • jeżeli jeden ze współmałżonków dokonuje nabycia z/do majątku osobistego – współmałżonek powinien to potwierdzić przed notariuszem,
 • świadectwo certyfikacji energetycznej lokalu.

 

Przy sprzedaży spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu lub domu.

 • przydział ze spółdzielni lub akt notarialny nabycia,
 • inne dokumenty będące podstawą nabycia – postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny,
 • oświadczenie sprzedającego o księdze wieczystej (urządzona lub nie),
 • rzut lokalu,
 • pełnomocnictwo do podpisania umowy pośrednictwa w razie nieobecności współwłaścicieli,
 • jeżeli jeden ze współmałżonków dokonuje nabycia z/do majątku osobistego – współmałżonek powinien to potwierdzić przed notariuszem.