Cel wyceny

            Celem wyceny nigdy nie jest np. ustalenie ceny sprzedaży   -   celem wyceny jest zawsze określenie wartości, nawet wtedy gdy ta wartość posłuży następnie do ustalenia ceny sprzedaży…

            Gdyby zapytać w jakich celach można dokonywać wycen nieruchomości, odpowiedź byłaby długa i nużąca… Jednak wśród wszystkich możliwych (?) szacunków szczególne znaczenie posiadają te, które wynikają z obowiązku prawnego   -   są one wyrazem ochrony interesów jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, jednostek posiadających osobowość prawną…

            Obowiązek wyceny w danym przypadku wynika z wielu przepisów. Wśród nich można wymienić przede wszystkim ustawy (katalog otwarty):

 

Lp.

 

 

Cele  wynikające  z  ustawy:

 

Przykładowy  cel  wyceny:

1.

z dnia 17 11 1964 r.    -   Kodeks postępowania cywilnego

określenie wartości nieruchomości w przypadku dokonywania egzekucji z tej nieruchomości

2.

z dnia 25 09 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych

określenie wartości środków trwałych dla ustalenia ceny sprzedaży

3.

z dnia 28 07 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

określenie wartości przedmiotu spadku (lub darowizny) celem wymierzenia opłaty skarbowej / podatku

4.

z dnia 20 12 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników

określenie wartości gospodarstwa przekazywanego do Skarbu Państwa w zamian za emeryturę lub rentę

5.

z dnia 28 09 1991 r. o lasach

określenie wartości nieruchomości nabywanych i sprzedawanych przez przedsiębiorstwo Lasy Państwowe

6.

z dnia 19 10 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa…

określenie wartości nieruchomości dla ustalenia ceny sprzedaży

7.

z dnia 10 06 1994 r. o zagospodarowaniu nieruch.

 SP przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej

określenia wartości nieruchomości dla ustalenia poziomu

cen w celu przeprowadzenia przetargu

8.

z dnia 24 06 1994 r. o własności lokali

określenie wartości lokalu celem ustalenia poziomu

ceny jego zbycia

9.

z dnia 29 09 1994 r. o rachunkowości

określenie wartości środków trwałych do ustalenia ceny zbycia lub ustalenia ich wartości początkowej

10.

z dnia 27 10 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

określenie wartości gruntów rolnych i leśnych do obliczenia opłat za wyłączenie ich z produkcji

11.

z dnia 03 02 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

określenie wartości drzewostanów dla ustalenia wysokości odszkodowania za przedwczesny wyrąb

12.

z dnia 22 06 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

określenie wartości kwater i lokali dla ustalenia ceny ich zbycia na rzecz dotychczasowych najemców

13.

z dnia 30 08 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji

określenie wartości nieruchomości do ustalenia ceny sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego części

14.

z dnia 21 08 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami

określenie wartości gruntu dla ustalenia wysokości tzw. opłaty adiacenckiej, a także poziomu ceny sprzedaży

15.

z dnia 29 08 1997 r. prawo bankowe

określenie wartości nieruchomości dla ustalenia zdolności kredytowej wnioskodawcy (zabezpieczenie kredytu)

16.

z dnia 09 09 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych

określenie wartości do ustalenia wysokości  podatku (PCC)

17.

z dnia 15 12 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

określenie wartości tzw. ekspektatywy lub

spółdzielczego prawa do lokalu w celu ich zbycia

18.

z dnia 27 04 2001 r.   -  prawo ochrony środowiska

określenie wartości nieruchomości do ustalenia ceny

wykupu bądź odszkodowania za zmniejszenie wartości

19.

z dnia 18 07 2001 r.    -   prawo wodne

określenie wartości gruntów nabywanych do realizacji inwestycji hydrotechn. i melioracji podstawowych

20.

z dnia 27 03 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

określenie wzrostu wartości nieruchomości dla potrzeb ustalenia poziomu tzw. opłaty planistycznej

21.

z dnia 22 05 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej

określenie wartości budynków dla określenia ich

wartości ubezpieczeniowej (w. odtworzeniowa)

22.

z dnia 16 04 2004 r. o ochronie przyrody

określenie szkód wyrządzonych przez zwierzęta,

np. dziki, żubry, niedźwiedzie i bobry.

 

          

            Należy jednak mieć świadomość, że również w obrocie prywatnym nieraz wystąpi potrzeba (lub nawet obowiązek) dokonania wyceny nabytej nieruchomości. Kowalski nabywając (przykładowe już tu) mieszkanie – nabędzie jego wartość rynkową, którą być może zechcą sprawdzić organy podatkowe  -  potrzebna będzie wycena. A może zajdzie potrzeba (i wola) ubezpieczenia lokalu, wtedy trzeba będzie określić jego wartość odtworzeniową. Właściciel może w końcu zostać zmuszony   –   wskutek zmiany planów życiowych bądź niekorzystnych uwarunkowań  zewnętrznych   -   do rychłej sprzedaży nabytego mieszkania, uzyskując za nie kwotę o wiele niższą niż zapłacił za jego nabycie… Zatem kwota wydatkowana na zakup mieszkania nie oznacza zazwyczaj jego jednej wartości, a przeciwnie   -   kryje w sobie potencjalnie jej kilka rodzajów.

            Po raz kolejny sprawdza się więc twierdzenie, że „CENA JEST TYM, CO PŁACISZ. WARTOŚĆ JEST TYM, CO OTRZYMUJESZ.”