Dokumenty

          Dla właściwego przeprowadzenia procesu wyceny niezbędne są rzeczoznawcy majątkowemu dokumenty, w zależności od przedmiotu, zakresu i celu wyceny. Stanowią one   -   po ich zweryfikowaniu i poświadczeniu przez rzeczoznawcę   -   załączniki do operatu szacunkowego. Dokumenty te powinien dostarczyć zamawiający wycenę. Jeżeli zamawiający (z różnych względów) zdecyduje się zlecić ich pozyskanie rzeczoznawcy   -   wówczas to on zadba o wgląd do nich, ale jednocześnie uwzględni ten fakt w wysokości negocjowanego wynagrodzenia.

 

PODSTAWOWE DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA WYCENY.

 

RYNEK PIERWOTNY.

Nieruchomość gruntowa zabudowana (budynek mieszkalny):

 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (decyzja o warunkach zabudowy),
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów,
 • odpis z księgi wieczystej,
 • pozwolenie na budowę,
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży ze spółdzielnią mieszkaniową lub deweloperem,
 • projekt techniczny budynku lub jego część obrazująca rzuty kondygnacji, podająca parametry techniczne i ogólną charakterystykę budynku,
 • w przypadku rozbudowy bądź modernizacji – kosztorys budowlany.

(dokumenty można pozyskać w spółdzielni lub u dewelopera).     

 

Nieruchomość lokalowa (lokal mieszkalny) lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:

 • wypis z rejestru gruntów dot. działek, na których realizowana jest inwestycja,
 • odpis z księgi wieczystej powyższego terenu,
 • pozwolenie budowlane,
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży zawarta z deweloperem lub spółdzielnią,
 • dokumentacja techniczna – rozkład funkcjonalny lokalu.

            (dokumenty do uzyskania w spółdzielni mieszkaniowej lub u dewelopera).     

 

RYNEK WTÓRNY.

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana (działka gruntu):

 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy   -   do uzyskania we właściwym terytorialnie Urzędzie Gminy,
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów   -   do uzyskania we właściwym terytorialnie Starostwie (tzw. Kataster nieruchomości),
 • odpis z księgi wieczystej   -   do uzyskania w Sądzie Rejonowym,
 • mapa zasadnicza (ewidencyjna) dot. działki   -   do uzyskania w Katastrze nieruchomości,
 • inne dokumenty mające wpływ na określenie stanu prawnego terenu, np. orzeczenie sądu.

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana (budynek mieszkalny):

 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (decyzja o warunkach zabudowy)   -   do uzyskania we właściwym Urzędzie Gminy,
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów   -   do pozyskania w Starostwie (Kataster nieruchomości),
 • odpis z księgi wieczystej   -   do pozyskania w Sądzie Rejonowym,
 • pozwolenie na budowę   -   w posiadaniu właściciela,
 • kosztorys budowlany w przypadku budowy, rozbudowy bądź modernizacji   -   w posiadaniu właściciela,
 • ogólna charakterystyka budynku, rzuty kondygnacji oraz pozostałe parametry techniczne   -   w posiadaniu właściciela,
 • potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania lub pozwolenie na użytkowanie   -   w posiadaniu właściciela,
 • kopia umowy przedwstępnej lub inne dokumenty określające stan prawny nieruchomości jeśli istnieją   -   w posiadaniu właściciela.

 

Nieruchomość lokalowa (lokal mieszkalny) lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:

 • odpis z księgi wieczystej lub akt notarialny   -   z Sądu Rejonowego lub posiada właściciel,
 • odpis z księgi wieczystej dla właściwej nieruchomości gruntowej   -   z Sądu Rejonowego,
 • wypis z ewidencji gruntów i lokali   -   do uzyskania w Starostwie (Kataster),
 • rzut lokalu, dane powierzchniowo kubaturowe   -   winien posiadać właściciel,
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dot. przydziału lokalu   -   do uzyskania ze spółdzielni.

 

Nieruchomości komercyjne:

 • odpis z księgi wieczystej   -   do pozyskania w Sądzie Rejonowym,
 • wypis z rejestru gruntów   -   do pozyskania w Katastrze nieruchomości,
 • dane powierzchniowo-kubaturowe budynków, lokali   -  w posiadaniu właściciela bądź zarządcy,
 • rzuty kondygnacji   -   w posiadaniu właściciela bądź zarządcy,
 • wykazy powierzchni o odmiennej funkcji   -   w posiadaniu właściciela bądź zarządcy,
 • mapa zasadnicza, ewidencyjna terenu   -  do pozyskania w Katastrze nieruchomości,
 • wykaz rocznych kosztów utrzymania nieruchomości   -   w posiadaniu właściciela bądź zarządcy.
 • inne, ustalane indywidualnie w miarę potrzeb.